Droga rowerowa

Droga rowerowa lub inaczej droga dla rowerów – to wydzielony i odpowiednio oznakowany ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerowego. Nazywana jest także ścieżką rowerową, np. w polskim prawie budowlanym lub w mowie potocznej.

Definicja i rodzaje dróg rowerowych

Zgodnie z Kodeksem Drogowym droga dla rowerów oznacza samodzielną drogę lub jej wyznaczoną część przeznaczoną dla ruchu rowerów. Droga rowerowa musi być oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi i być oddzielona od innych dróg konstrukcyjnie lub przy pomocy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drogą dla rowerów nie są i podlegają innym przepisom pasy ruchu dla rowerów i ciągi pieszo rowerowe, a także trasy rowerowe.

Drogi rowerowe można podzielić ze względu na budowę na:

  • samodzielne, nie biegnące wzdłuż jezdni;
  • samodzielne w pasie jezdni oddzielone od niej np. pasem zieleni;
  • wydzielone z jezdni oddzielone od niej konstrukcyjnie;
  • wydzielone z chodnika i oddzielone od niego konstrukcyjnie.

Ze względu na kierunek ruchu drogi rowerowe można podzielić na dwukierunkowe i jednokierunkowe, które mogą być poprowadzone po jednej lub po obu stronach jezdni.

Wymagania techniczne budowy ścieżki rowerowej

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami droga dla rowerów powinna posiadać odpowiednie oznakowanie w formie znaków pionowych i poziomych, a jej usytuowanie względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Droga dla rowerów powinna spełniać wymagania techniczne dotyczące:

  • szerokości – nie mniej niż 1,5 m w wypadku drogi jednokierunkowej i 2 m w wypadku dwukierunkowej oraz 2,5 m, gdy mogą korzystać z niej piesi;
  • pochylenia wzdłużnego – nie powinno przekraczać 5%, a w wyjątkowych przypadkach 15%;
  • wysokości progów i uskoków – nie powinny przekraczać 1 cm;
  • pochylenia poprzecznego – powinno być jednostronne i wynosić od 1 do 3% w zależności od nawierzchni;
  • wysokości skrajni nad drogą – nie mniejszej niż 2,5 m.