Karta rowerowa

Karta rowerowa – to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby go posiadającej do kierowania rowerem.

Co daje karta rowerowa

Karta rowerowa daje możliwość osobom poniżej 18 roku życia do samodzielnego poruszania się w ruchu rowerem. Ponadto posiadacz karty rowerowej po ukończeniu 15 lat może kierować pojazdem zaprzęgowym, a po ukończeniu 17 lat rowerem wieloosobowym i rikszą.

Po ukończeniu 18 roku życia nie wymaga się posiadania przez rowerzystę karty rowerowej. Poza nią do poruszania się rowerem przed osiągnięciem 18 roku życia uprawniają także prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T lub karta motorowerowa.

Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie. Jej brak może wiązać się z możliwością otrzymania grzywny.

Egzamin na kartę rowerową

Do egzaminu skutkującego uzyskaniem karty rowerowej mogą przystąpić osoby po ukończeniu 10 roku życia. Przeprowadzane są one często w szkołach podstawowych, gdzie dyrektor szkoły jest organem wydającym ten dokument. Poza szkołą przeprowadzić egzamin i wydać kartę mogą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD) lub ośrodki szkolenia kierowców.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – składającej się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. 20 i więcej poprawnych odpowiedzi skutkuje otrzymaniem wyniku pozytywnego z tej części;
  • praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym, w której skład wchodzi wykonanie takich manewrów jak: jazda w linii prostej, po łukach i po ósemce, zatrzymywanie się, skręty w lewo i prawo, włączanie się do ruchu z zachowaniem odpowiedniej reakcji na znaki i sygnały drogowe. Do uzyskania wyniku pozytywnego z tej części wymaga się poprawnego wykonania 90% manewrów.