Orlen Olimpiada 2019 przy Orlen Arena Płock przed startem nordic walking 8 czerwca 2019

Orlen Olimpiada 2019

Bieg, jazda na rowerze, nordic walking i wyścig rowerowy.

Pobudka o 5:00 a o 5:30 rozpocząłem bieg miała być to poranna rozgrzewka ale tempo dosyć spore sobie narzuciłem. Warto było trasa 6 km początek we mgle nie dużej ale jednak w otaczającej mnie dookoła jednakże przyjemnie się biegło może z uwagi na ten chłód który jeszcze po nocy został przed upalnym południem. Trening się udał bo rzeczywiście obudził mnie szybciej niż zwykle i dodał mi sił. Przy okazji rozglądniecie się po trasie która musiałem później pokonać na rowerze w celu dotarcia na Orlen arenę aby uczestniczyć w nordic walking na które byłem zapisany.

Śniadanie

Po biegu czas uzupełnić stracone kalorie oraz płyny tak aby na nordic walking być dobrze przygotowany, a perspektywa upałów nie była przyjemną z uwagi na to iż trasa też na przestrzeni otwartej i po asfalcie.

Przed startem

Chwila tylko została na to aby dotrzeć do Orlen areny trasę pokonałem na rowerze z uwagi na brak możliwości dostania się w inny sposób na miejsce, dzięki temu że dzień wcześniej odebrałem prawie w ostatniej chwili pakiet startowy miałem więcej czasu przed startem nordic walking. Przed 9:00 upał był już dosyć spory ponad 24°C i zapowiadało się być jeszcze cieplej udało mi się znaleźć schronienie w cieniu chociaż na chwilę tak wspomniałem o 9:00 rozpoczął się start w biegu na 5 km a 5 minut po nim nastąpił start nordic walking również na odcinku 5 km. Po usłyszeniu słowa proszę podchodzić na linii startu podbiegłem po wodę aby oblać nią głowę tak aby się nie przegrzać zaraz po tym usłyszałem odliczanie 10 9 8… I musiałem biegnąć szybko na linie startu, wystartowałem z ostatniej pozycji ale po około półtora kilometra udało mi się wyprzedzić większość osób i byłem na miejscu trzecim. Trasa do dosyć przyjemna ale z uwagi na upał i temperatury która odbijała się również od asfaltu było to bardzo męczące. przed ostatnim kilometrem na który czekałem aby przyśpieszyć zostałem wyprzedzony dwa razy tak więc między trzecim a drugim miejscem się poruszałem.a w ostatnim kilometry przyśpieszyłem tak aby nie pozwolić się już wyprzedzić kosztowało mnie to bardzo dużo energii i perspektywa późniejszego wyścigu rowerowego nie była za wesoła. Ale tutaj miałem większe szanse żeby wygrać a tam nie z uwagi na fakt posiadania roweru górskiego a nie szosowego. Nie udało się drugie miejsce zdobyte bardzo byłem zmęczony bardziej niż po bieganiu ale tak już jest przy nordic-walking wymaga to o wiele energii niż by się mogło wydawać. Czas miałem poniżej 35 minut a osoba będąca na pierwszym miejscu pokonała trasę w 31 minut według mnie ta osoba nie szła do końca z zasadami nordic-walking nie mówię tu o oszukiwaniu czy pod bieganiu ale strasznie pochylona była do przodu może dlatego taki czas nieważne ważne jest tylko to że zdobyłem drugie miejsce z czego się ogromnie cieszę a wygrana karta podarunkowa do Decathlona na pewno się przyda.

Wyścig rowerowy kategoria zaawansowana

Po nordic walking miałem tylko godzinę i paręnaście minut odpoczynku przed startem w wyścigu rowerowym na odcinku 13 km. Zmęczenie dało o sobie znać możliwe że dodatkowo upał powodował to nie wiem dlatego postanowiłem się nie wysilać zbytnio tak aby jakoś dotrwać do końca wyścigu. Z czasem 22 minuty na miejscu 31 z 38 zawodników zakończyłem wyścig. Czas bym miał lepszy na pewno gdyby nie zmęczenie ale ważne jest to że uczestniczyłem chociaż bym przyjechał na ostatnim miejscu warto było tutaj przyjechać już jedną wygraną miałem nie można mieć wszystkiego.

Problemy z GPS się powtórzyły.

Na koniec..

Udało się z zrobić zdjęcie z legendą polskiego kolarstwa szosowego i torowego Czesławem Lang jak również dostałem autograf, w sumie to jak drobna wygrana.

English: Orlen Olimpiada 2019

Running, cycling, Nordic walking and bicycle race.

Wake up at 5:00 am and at 5:30 I started the run was supposed to be a morning warm-up, but I quite imposed the pace. It was worth the 6 km route beginning in the mist not large, but still in the surrounding around me, however, it was nice to run because of the chill that was still before the noon even before the night. The training was successful because he actually woke me up faster than usual and he gave me strength. By the way, look around the route which I had to later beat on a bike in order to reach the arena in Orlen to participate in the Nordic walking on which I was saved.

Breakfast

After the race, it is time to replace the lost calories and fluids so that the Nordic walking can be well prepared, and the perspective of the heat was not pleasant due to the fact that the route is also open and asphalt.

Before the start

The moment was just enough to reach Orlen Arena, I beat the route on the bike due to the lack of possibility to get in another place, thanks to the last day I picked up the starter pack almost last time before the Nordic Walking start. Before 9:00 the heat was already quite over 24 ° C and it seemed to be even warmer I was able to find a shelter in the shade, although for a moment I mentioned that at 9:00 I started the 5 km run and 5 minutes after the start took place nordic walking also on a stretch of 5 km. After hearing the word please approach the starting line, I ran to the water to pour it over the head so that it does not overheat right after that I heard the countdown 10 9 8 … And I had to run fast on the starting line, I took off from the last position but after about a mile I managed Most people were overtaken and I was on the third place. The route was quite pleasant but due to the heat and temperature that also reflected from the asphalt it was very tiring. before the last kilometer I was waiting for to speed up I was overtaken by two times so I moved between the third and second place. In the last kilometer I accelerated so as not to let overtake it cost me a lot of energy and the prospect of a later bike race was not too happy. But here I had a better chance of winning and there not because of the fact of having a mountain bike and not a road bike. I did not get the second place I got very tired more than after running but that’s how it is when nordic-walking it requires much more energy than it would seem. The time was under 35 minutes and the person who was in the first place overcame the route in 31 minutes in my opinion this person did not go to the end with the principles of nordic-walking. I’m not talking about cheating or running but she was bent forward, maybe that’s why it is not important only that I have won the second place, which I am very happy with and the winning gift card for Decathlon will definitely be useful.

Bicycle race advanced category

After nordic walking I had only one hour and a few minutes rest before the start of the cycling race on a stretch of 13 km. Fatigue let me know that it was possible that the heat caused it, so I decided not to strain too much to somehow endure the race. With time 22 minutes on the spot 31 of 38 players finished the race. Time I would have had better for sure if not for fatigue but it is important that I participated even though I would come in last place it was worth to come here one win I had you can not have everything. The problems with GPS repeated itself.

At the end …

I was able to take a photo with the legend of Polish road cycling and track cycling Czesław Lang as well as I got an autograph, in total, it was just a small win.

Zdjęcia / Photos:

Poranna rozgrzewka przed Orlen Olimpiadą 2019  zespół przyrodniczo-krajobrazowy jaru rzeki Brzeźnicy Płock 8 czerwca 2019 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy jaru rzeki Brzeźnicy Płock 8 czerwca 2019   zespół przyrodniczo-krajobrazowy jaru rzeki Brzeźnicy Płock o poranku podczas rozgrzewki 8 czerwca 2019Puchar za zajęcie drugiego miejsca w nordic walking na 5 km Orlen Olimpiada Płock 8 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info:

Rozgrzewka czyli bieg o poranku: https://strava.app.link/u8fG0ezypX

Nordic Walking: https://www.strava.com/activities/2432351617

Wyścig rowerowy kategoria zaawansowana: https://www.strava.com/activities/2432640953