Rekreacyjny rajd rowerowy Kraków-Trzebinia 12 maja 2019 przed startem

XVI Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia

Początek..

Trzeba by zacząć już dzień wcześniej od przygotowań rowerów i przyczepki do rajdu. Drobne regulację, smarowanie, pompowanie kół i przygotowanie prowiantu na cały dzień. Pobudka o 5:00 rano za oknem piękny wschód słońca który dał nadzieję że dzień będzie ciepły i słoneczny. Ostatnie pakowanie jedzenia, ubieranie dzieci i przygotowanie do wyjścia z domu przed 7:00 tak abyśmy na 7:30 zdążyli do Trzebini dojechać na transport. Córka usiadła w foteliku, syn z rowerem do przyczepki gdyż stwierdziliśmy iż do Trzebini pojedziemy szybciej w takiej konfiguracji. Na miejscu załadunku rowerów już trochę osób czeka w kolejce na szczęście udało nam się szybciutko poskładać przyczepkę, zapakować rowery na samochód i udać się w kierunku autokaru. Wewnątrz otrzymaliśmy pakiety startowe i zakupiliśmy 5 losów na finałową loterię. Niecałą godzinę później byliśmy już w Krakowie na Błoniach parking przy stadionie Wisły Kraków. Tam czekaliśmy na samochód z naszymi rowerami niedługo gdyż jechaliśmy trzecim z rzędu autokarem, a rowery mieliśmy w jednym z pierwszych samochodów transportowych które przyjechały. Drobny posiłek przyczepienie numerów startowych podpięcie przyczepki demontaż roweru tak aby syn mógł jechać sam i po chwili wyruszyliśmy w 45 kilometrową trasę której meta mieściła się nad zalewem Chechło. Nie czekaliśmy na start prawie półtorej godziny z uwagi na spokojną jazdę jak również tempo i fakt że nasz pięcioletni syn będzie jechał sam na rowerze. Przejechał 12 km do Zalewu Kryspinów tam wsiadł w przyczepkę i w niej przejechał tyle samo przez Budzyń, Cholerzyn, Mników i Baczyn. Ta ostatnia miejscowość od początku przejazdu pod autostradą i wjazdu do puszczy Dulowskiej została przez niego pokonana aż do Zalewu Chechło oraz później do domu. Przyjechał sam 35 km, z których ostatnie 10 km w deszczu. Żona też dała radę w sumie przejechać ponad 50 km. Podróż trwała około 4 i pół godziny dopiero przy ostatniej prostej w puszczy Dulowskiej zaczął padać deszcz więc córka musiała się przesiąść do przyczepki tak aby nie zmoknąć. Na mecie było sporo osób jak przyjechaliśmy, do losowania jeszcze około godziny czasu zostało, pogoda jednak nie była za dobra a z uwagi na wszystkie pozajmowane zadaszone miejsca trzeba było ukryć się przed deszczem. Nam się udało między trzema drzewami na plaży, niestety z uwagi na padający deszcz i chłód odwołane zostały konkursy oraz zabawy dla dzieci. Nikt nie zaproponował żadnej alternatywy, tudzież nie była nawet taka przygotowana.

Dużym minusem tej świetnej imprezy jest opcja kupowania kuponów, w latach wcześniejszych każdy kto zapisywał się na rajd dostawał numer startowy i ten numer brał udział w losowaniu od dwóch lat jest tak że każdy może zakupić ile chce tych kuponów i tym samym zwiększyć sobie szansę na wygraną. Jak również we wcześniejszych latach były nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, a obecnie tego nie ma. Dużo dzieci i młodzieży przejechało samemu trasę z Rudna do Trzebini jak również z Krakowa do Trzebini i w żaden sposób nie zostali zauważeni pomijając już drobną jakąś symboliczną nagrodę przy tak nagłośnionej imprezie i tylu sponsorach to aż wstyd żeby czegoś takiego nie zrobić najmłodsi dali z siebie naprawdę dużo, nas też minęło dosyć sporo młodych ludzi którzy widać że też się męczyli z uwagi na zróżnicowane teren trasy ale dali radę. Może za rok popracują nad poprawą docenienia młodszych uczestników jak i tych najstarszych. Rekreacyjny rajd rowerowy Kraków Trzebinia 16 raz z rzędu był udany, cała trasa dobrze zabezpieczona przez różnego rodzaju służby, bardzo dobrze oznakowana, ja naprawdę polecam wybrać się każdemu, a za rok miejmy nadzieję że pogoda dopisze na całej długości trasy. Na zakończenie dodam że na mecie rozlosowano 16 rowerów nam się nie udało wygrać ale przy ponad 1700 uczestnikach nie było to łatwe przyjmując że każdy miał 1 kupon w co szczerze wątpię bo ludzie stali z „talią” losów. No cóż może dopracują to chociaż w sumie nie pierwszy rajd i z roku na rok coraz większa komercja jest obecna od wprowadzonej w tym roku opłaty za transport co jeszcze zrozumiem bo komfort jazdy był, to niech zlikwidują kupno losów ewentualnie zysk z ich sprzedaży przeznaczyć na cele charytatywne. Ale tak naprawdę nie ma co narzekać bo jest to największa w rejonie impreza dla całych rodzin i niech odbywa się co roku.

English: XVI Recreational Bicycle Rally Kraków-Trzebinia

Beginning..

You need to start the day before from the preparation of bikes and trailer to the rally. Small regulation, lubrication, wheel pumping and preparation of provisions for the whole day. Wake up at 5:00 in the morning outside the window a beautiful sunrise that gave hope that the day would be warm and sunny. Last packing of food, dressing up the children and preparing to leave the house before 7:00 am so that at 7:30 we can reach Trzebinia for transport. The daughter sat in a car seat, son with a bicycle to the trailer because we stated that we will go to Trzebinia faster in such a configuration. At the place where the bikes are loaded, some people are already waiting in the queue. Fortunately, we managed to quickly assemble the trailer, pack the bikes on the car and head towards the bus. Inside we received the starter packages and we bought 5 tickets for the final lottery. Less than an hour later, we were already in Krakow at Błonia parking lot at the Wisła Kraków stadium. There we waited for a car with our bikes soon because we were driving a third coach in a row, and we had bikes in one of the first transport cars that came. A small meal to attach the start numbers. Attach the trailer to dismantle the bike so that the son could go alone and after a while we set out on a 45 kilometer route whose finish line was located above the Chechło reservoir. We did not wait for the start of almost an hour and a half due to the smooth ride as well as the pace and the fact that our five-year-old son will be riding alone on a bicycle. He drove 12 km to the Kryspinów Lagoon, he got in a trailer and in it he drove the same through Budzyń, Cholerzyn, Mników and Baczyn. The last place from the beginning of the trip under the highway and entry to the Dulowska forest was defeated by him to the Chechło Reservoir and later home. He came alone 35 km, of which the last 10 km in the rain. His wife also managed to drive a total of over 50 km. The journey lasted about 4 and a half hours only when the last straight in the Dulowska forest began to rain, so the daughter had to change to the trailer so as not to get wet. At the finish line there were a lot of people as we arrived, the draw was still about an hour away, but the weather was not good and because of all the covered roofs, it was necessary to hide from the rain. We managed to do it between three trees on the beach, unfortunately due to the rain and chill, competitions and games for children were canceled. Nobody offered any alternative, nor was it even prepared.

The big downside of this great event is the option to buy coupons, in previous years everyone who signed up for the rally got a start number and this number has been involved in the draw for two years so everyone can buy as much as you want these coupons and thus increase your chance of winning. As well as in previous years there were prizes for the youngest and oldest participant, and currently it is not. A lot of children and young people have traveled alone from Rudna to Trzebinia, as well as from Krakow to Trzebinia, and in no way were noticed, apart from a small symbolic prize at such a public event and so many sponsors, it’s a shame that something like this is not done by the youngest gave a lot of themselves , we also passed quite a lot of young people who can see that they were also tired due to the varied terrain of the route, but they managed. Maybe in a year they will work on improving the appreciation of younger participants as well as the oldest ones. Recreational bicycle race Krakow Trzebinia 16 once in a row was successful, the entire route well secured by various services, very well marked, I really recommend everyone to choose, and for the year let’s hope that the weather will add to the entire length of the route. At the end I will add that at the finish line 16 bikes were not won but with over 1700 participants it was not easy, assuming that everyone had 1 coupon in what I sincerely doubt because people stood with the „deck” lottery tickets. Well, maybe this is not the first rally at all, and from year to year, more and more commercial is present from the transport fee introduced this year, which I will understand because the comfort of driving was, let them liquidate the purchase of lots or profit from their sale to be spent on charity. But there is nothing to complain about because it is the largest family event in the area and let it take place every year.

Zdjęcia / Photos:

Miejsce startu rekreacyjnego rajdu rowerowego Kraków-Trzebinia 12 maja 2019 Zalew Kryspinów przerwa podczas XVI rekreacyjnego rajdu rowerowego Kraków-Trzebinia 12 maja 2019 XVI rekreacyjny rajd rowerowy Kraków-Trzebinia jeszcze 25 km  12 maja 2019 XVI rekreacyjny rajd rowerowy Kraków-Trzebinia jeszcze 10 km 12 maja 2019 Rekreacyjny rajd rowerowy  Kraków-Trzebinia gdzieś w puszczy Dulowskiej 12 maja 2019 XVI rekreacyjny rajd rowerowy Kraków-Trzebinia 15 km trasy 12 maja 2019 Plaża nad zalewem Chechło w Trzebini podczas deszczu na XVI rekreacyjnym rajdzie rowerowym Kraków-Trzebinia 12 maja 2019 Rowery pod drzewem i deszcz na plaży po rajdzie Kraków-Trzebinia 12 maja 2019 Finał rekreacyjnego rajdu rowerowego Kraków-Trzebinia, losowanie nagród głównych podczas deszczu, zalew Chechło po rewitalizacji 12 maja 2019 Eryk sam na rowerze przejechał 35 kilometrów w drodze do domu podczas deszczu 12 maja 2019 Liliana w przyczepce rowerowej podczas deszczu po rajdzie 12 maja 2019 Powrót po rekreacyjnym rajdzie rowerowym Kraków-Trzebinia 12 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Check out my activity on Strava: https://strava.app.link/UmhCjMNVGW

3 komentarze

    1. Może za rok będzie lepiej ale patrząc z perspektywy czasu bo to mój 6 z rzędu to raczej idzie ku gorszemu no ale zobaczymy👍

Comments are closed.